EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN

Kartlägg din verksamhets totala energianvändning och hitta verksamhetens gömda energibovar.

En bra grund för ledningen att stå på när beslut om kostnadseffektiva åtgärder ska tas.

ENERGIKARTLÄGGNING

Vem måste göra en energikartläggning?

Organisationer som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Eller…

Myndigheter som utövar tillsyn exempelvis Miljöförvaltningen kan ge föreläggande om att utföra en mer eller mindre omfattande kartläggning.

Vad ska energikartläggningen innehålla?

Energikartläggningen ska ge en representativ bild av företagets totala energianvändning och leda till att möjliga åtgärder för energieffektivisering identifieras. Vad som är en representativ bild skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet som kartläggs.

Vem kan genomföra energikartläggningen?

Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.

OFFERTFÖRFRÅGAN

En energikartläggning kan vara komplex att utföra. Vi försöker göra det enkelt för våra kunder.
Här får ni en kortfattad sammanställning över processen.