ENTREPRENADBESIKTNING

Utnyttja vår långa och breda erfarenhet av branschen.
Vi kan hjälpa er med alla typer av besiktningar för entreprenader. Stora som små.

Vad innebär en entreprenadsbesiktning?

Vi hjälper er reda ut begreppen

Det finns olika entreprenadbesiktningar gällande nybyggda hus.
Utgångspunkten vid en besiktning är alltid de avtal som finns mellan parterna. De flesta besiktningar av småhus har konsumenttjänstlagen och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS) som övergripande regelverk.

I normalfallet gör man en i huvudsak okulär besiktning. Detta innebär att besiktningsmannen tittar efter synliga fel av entreprenaden samt konstaterar att det finns fungerande el-, vatten- och andra installationer.
Det är viktigt att alla provningar och egenkontroller har genomförts inför besiktningsdagen.

Det är alltid vad som har avtalats mellan parterna som avgör vad som kan förväntas av en beställd tjänst. Avtalet ska tydligt beskriva detta. Om muntliga ändringar görs efter att avtalet har ingåtts bör de kunna styrkas av båda parter vid besiktningen.


Besiktningar som finns definierade i ABS eller konsumenttjänstlagen

Övriga besiktningar:

Utnyttja vår långa och breda erfarenhet inom branschen. Vi kan hjälpa er med alla typer av besiktningar för entreprenader - stora som små. Alla kunder är välkomna till oss.

När huset anses vara färdigbyggt och entreprenören har utfört samtliga egenkontroller och provningar kan en slutbesiktning göras. Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet.
Delar som inte går att besiktiga vid besiktningstillfället på grund av klimat eller säkerhetsskäl kan besiktigas vid senare tillfälle – kompletterande slutbesiktning.
Slutbesiktning kan också genomföras av delar av entreprenaden (ex vårtum) men har då ej stöd av konsumenttjänstlagen.

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad § 59-besiktning göras. Vid § 59-besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades. Entreprenören är ansvarig för felen i de fall denne inte kan visa att felen uppstått genom olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande förhållande på konsumentens sida. Reklamationstiden enligt KtjL är tio år från godkänd besiktning eller från arbetenas avslutande om ingen slutbesiktning har gjorts. Fel som reklameras inom två år efter slutbesiktningen eller, om ingen slutbesiktning gjorts, två år från att arbetet avslutades är normalt entreprenörens ansvar att åtgärda.
De fel som noteras vid § 59-besiktningen reklameras snarast till entreprenören.

En förbesiktning kan göras under entreprenadstiden av en av parterna. Utlåtandet från förbesiktningen förs över till slutbesiktningen.

En part kan under entreprenadtiden begära en förbesiktning. En förbesiktning kan göras när ett arbete är svåråtkomligt för besiktning efter att det blivit färdigt. Entreprenadhandlingar samt undertecknade protokoll och intyg från egenkontroller ska finnas tillgängliga vid förbesiktningen. Den del av ett arbete som har förbesiktats ska inte besiktas vid slutbesiktningen, men utlåtandet från förbesiktningen blir en del av slutbesiktningsutlåtandet.

En besiktning som görs för att kontrollera om anmärkningar från tidigare besiktningar blivit åtgärdade. Här ska inte tillkomma några nya fel.

I utlåtandet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Undantag kan göras om parterna är överens om detta.

Efter entreprenadtidens utgång kan det visa sig att en funktion har uteblivit eller att ett fel har återuppstått på grund av att det inte har åtgärdats ordentligt. Då kan någon av parterna begära en särskild besiktning. Felet ska ha funnits vid slutbesiktningstillfället, men inte märkts eller noterats av besiktningsmannen. Beställaren kan påtala fel till entreprenören inom 6 månader efter slutbesiktningen. Om parterna är oense om felen kan en särskild besiktning pröva om det förekommer fel i entreprenaden. Vid besiktningen får parterna föra talan, men det är besiktningsmannen som självständigt fattar beslut i ärendet.

Om någon part vill pröva utfallet av en besiktning kan han eller hon begära en överbesiktning. Då prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. En begäran om överbesiktning ska göras inom en månad efter det att parten fått utlåtandet från den besiktning som ska överprövas, om inte särskilda skäl finns för att förlänga tiden. Överbesiktningen ersätter den besiktning eller den del av besiktningen som lett till påkallandet.

En statusbesiktning kan göras om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs.

En kontrollbesiktning görs för att minimera felen vid slutbesiktningen och på så vis underlätta för parterna. Den görs lämpligen cirka två veckor före slutbesiktningen. Det är viktigt att entreprenaden verkligen är färdigställd vid kontrollbesiktningen.
Kontrollbesiktningen ska inte förväxlas med en förbesiktning.

Vi tar ett fast pris för flera av våra tjänster.

Det kan komma att justeras beroende på fastighetens komplexitet.

Pris från...

Gäller för nedan tjänst

10 800:-

  • Slutbesiktning

Pris från...

Gäller för nedan tjänst

7 800:-

  • Tvåårsbesiktning (§ 59-besiktning)

Pris från...

Gäller för nedan tjänster 

5 900:-

  • Förbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Särskild besiktning
  • Kontrollbesiktning

Offert

Nedan tjänster kräver offerering

  • Överbesiktning
  • Statusbesiktning

Kom i kontakt med oss

Tillsammans för vi en dialog angående era besiktningsbehov och vad våra konsulter kan hjälpa er med.