SLUTBESIKTNING

Är ditt projekt färdigt och din nybyggnation måste besiktigas?
Boka din slutbesiktning hos oss.

Vad är en slutbesiktning?

Våra experter förklarar

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort samtliga egenkontroller och provningar utförs en slutbesiktning. Slutbesiktningen är viktig eftersom parterna i sina avtal ofta hänvisar till den i juridiska frågor. Hur besiktningsman utses framgår av 54 § konsumenttjänstlagen. Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet. Utgångspunkten är i första hand parternas avtal, ritningar och andra underlag. Om det inte finns några detaljerade krav i handlingarna utgår man ifrån fackmässigheten enligt AMA. Dessutom ska utförande som strider mot lagar och myndighetskrav noteras som fel. Besiktningsmannen bör inte ha synpunkter på den estetiska utformningen.

Det är viktigt att alla delar av entreprenaden besiktigas. Alltså ska tak, vind, grund och mark alltid vara en del av slutbesiktningen. Om det inte går att besiktiga någon del, till exempel av klimat- och säkerhetsskäl, ska detta noteras i besiktningsutlåtandet. Den eller de delarna besiktigas då vid ett senare tillfälle i en kompletterande slutbesiktning. I besiktningsutlåtandet ska besiktningsmannen också notera fel som han eller hon anser att entreprenören är ansvarig för. Besiktningsmannen ska även, i en särskild bilaga, notera om beställaren har påtalat fel som besiktningsmannen inte anser att entreprenören är ansvarig för, eller fel som behandlas i 10–11 §§ konsumenttjänstlagen. De fel som besiktningsmannen noterar i den särskilda bilagan får parterna själva reda ut ansvaret för.

Om det finns förhållanden där besiktningsmannen inte kan bedöma fackmässigheten kan frågan överlämnas till utredning. Det ska då noteras i utlåtandet vem som ska göra utredningen och när den ska vara klar. Vid slutbesiktningen ska protokoll och intyg från egenkontrollerna och provningarna finnas tillgängliga.

Besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller inte godkänd, oavsett om det tidigare har gjorts en kontrollbesiktning eller inte. Om besiktningsmannen godkänner entreprenaden lämnas den över till beställaren, som då också tar över ansvaret och bör se till att det finns en fastighetsförsäkring. Om entreprenaden inte godkänns ska man komma överens om en ny slutbesiktning. Den kan eventuellt bokas redan vid besiktningstillfället. Annars meddelar entreprenören när en ny besiktning kan göras, och besiktningsmannen kallar därefter till den. Felbilaga som kan fogas till utlåtande från slutbesiktning där entreprenaden inte godkänts ska inte betraktas som en komplett lista på fel.

Om entreprenaden inte godkänns ska orsaken anges. Om det inte finns några fel ska entreprenaden godkännas. Fel i mindre omfattning av ringa betydelse utgör inte heller något hinder för godkännande. Omvänt innebär det att fel i större omfattning, även om de är av mindre betydelse, utgör hinder för godkännande.


Kom i kontakt med oss via kontaktsidan eller ring så svarar vi på era frågor.

073-644 45 16 Fredrik Frank, Verksamhetschef Besiktning